มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เปิดทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และเป็นคนดีในสังคม

นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพ การศึกษา

สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษา คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน