มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.N.S.


 หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัย เวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิง วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซ๊ยนได้
 


  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2.หมวดวิชาเฉพาะ 108
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ 78
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 51
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 27
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 144

 
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
3.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
3.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
3.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม  พยาบาลศาสตร์เรียน 4 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  680,000 บาท , ค่าสมัคร+ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต+ค่าเรียนพื้นฐาน = 39,000 บาท สามารถเลือกชำระได้ดังนี้
    1. ชำรเป็นรายปี ๆ ละ  170,000 บาท ( 3 เทอม / ปี)
    2. ชำระแบบรายเทอม ๆ ละ  85,000 บาท จำนวน 3 เทอม   ***หมายเหตุ จ่ายเพียง 2 เทอม เทอม 3 ฟรี***
  ค่าสมัครสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  500 บาท
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  38,500 บาท (ชำระหลังจากผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้ว)
  ค่าหอพัก

  กาญจนบุรี (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)  1  ห้องพักได้  2 คน  12,000 บาท/ปี     ค่าประกันหอพัก  3,000 บาท 
  วัชรพล (มีเครื่องปรับอากาศ)  1  ห้องพักได้  2 คน  27,000 บาท/ปี     ค่าประกันหอพัก  4,500 บาท 
  บุรีรัมย์ (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)  1   ห้องพักได้  4 คน  10,800 บาท/ปี     ค่าประกันหอพัก  3,000 บาท

***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***

  กรณีที่สอบผ่าน หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีคุณสมบัติครบถ้วนถ้วนตามประกาศของกองทุนฯ โดยกองทุนฯกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ  45,000 บาท ชำระส่วนต่าง 40,000 บาท **ชำระส่วนต่างรวมปีละ 80,000 บาท ***มีค่าครองชีพไม่เกินปีละ  26,400 บาท (เดือนละ 2,200 บาท)

  ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่างจำนวน  40,000 บาท/ภาค เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


1.ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
2.พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน
3.พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
4.อาจารย์พยาบาล