มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ส.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.P.H.

หลักการและเหตุผล
          จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้ประชากรที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่อร่างกาย ดังนั้น สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2554
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 103 หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
      2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
      2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
      2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 139 หน่วยกิต

  
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
3.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
3.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียน 4 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  360,000 บาท , ค่าสมัคร+ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต+ค่าเรียนพื้นฐาน = 9,000 บาท สามารถเลือกชำระได้ดังนี้
    1. ชำรเป็นรายปี ๆ ละ  90,000 บาท ( 3 เทอม / ปี)
    2. ชำระแบบรายเทอม ๆ ละ  45,000 บาท จำนวน 3 เทอม  ***หมายเหตุ จ่ายเพียง 2 เทอม เทอม 3 ฟรี***

  ค่าสมัครสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  500 บาท
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  8,500 บาท (ชำระหลังจากผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้ว)

  ค่าหอพัก
  วิทยาเขตการญจนบุรี(ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 12,000 บาท/ปี     ค่าประกันหอพัก 3,000 บาท

***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***

  หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของกองทุนฯ โดยกองทุนฯกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท นิสิตจะไม่ต้องชาระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


โอกาสทางวิชาชีพ
1.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
3.นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรบริหารท้องถิ่นตำบล (อบต.) เทศบาล ตำบลต่างๆ
4.เจ้าหน้าที่/พนักงานสาธารณสุขในองค์กรเอกชนหรือโรงงาน
5.อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสถาบันการศึกษา